РІШЕННЯ № 388 від 22 березня 2018 року


 

УКРАЇНА

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

XІХ  сесія               VI  скликання

 

РІШЕННЯ  № 388

від         22  березня  2018    року      

м. Турка

 

Про перейменування та затвердження 

Статуту Турківського районного Народного дому 

Турківської районної ради Львівської області

 

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про культуру», розглянувши клопотання директора Турківського РНД «Просвіта» П.Косачевича, враховуючи рекомендацію депутатської комісії з гуманітарних питань, засобів масової інформації, питань молоді та соціального захисту населення, президії, Турківська районна рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Перейменувати Турківський районний Народний дім «Просвіта» в Турківський районний Народний дім Турківської районної ради Львівської області.

2. Затвердити Статут Турківського районного Народного дому Турківської районної ради Львівської області (додається).

3. Директору Турківського районного Народного дому Турківської районної ради Львівської області здійснити організаційно-правові заходи, пов’язані із затвердженням Статуту згідно з чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, засобів масової інформації, питань молоді та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                        Володимир Лозюк

 

Затверджено 

рішенням ХІХ сесії Турківської 

районної ради VІІ скликання

Львівської області

від 22.03.2018 р., № 388

 

Голова районної ради

 

________ В.О.Лозюк

 

 

 

 

 

С т а т у т

 

ТУРКІВСЬКОГО РАЙОННОГО

НАРОДНОГО ДОМУ

ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Турка

2018 рік

 

Даний Статут визначає загальні, правові, організаційні та фінансові основи діяльності ТУРКІВСЬКОГО РАЙОННОГО НАРОДНОГО ДОМУ ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

 

1. Загальні положення

 

1.1.Турківський районний Народний дім Турківської районної ради Львівської області (надалі Установа) підпорядкована Турківській районній раді Львівської області (надалі Засновнику), функції управління від імені якої здійснює відділ культури і туризму Турківської районної державної адміністрації. 

1.2.Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про культуру», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським Кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України, даним Статутом, наказами і розпорядженнями Міністерства культури України, рішеннями Турківської районної ради, наказами і рішеннями відділу культури і туризму Турківської районної державної адміністрації, іншими законами України та нормативно-правовими документами.

1.3.Повна назва Установи: ТУРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАРОДНИЙ ДІМ ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

1.4.Скорочена назва Установи: Турківський РНД.

1.5.Місцезнаходження Установи: 82500, Львівська область, м. Турка, вул.Міцкевича, 27.

1.6.Установа має єдиний штат працівників.

1.7.Установа фінансується з районного бюджету в межах асигнувань, передбачених на її утримання. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок коштів, одержаних від господарської діяльності, надання платних послуг, пожертвувань та інших джерел, не заборонених законодавством. Кошти, одержані в результаті діяльності Установи, спрямовуються виключно на виконання завдань і функцій, встановлених даним Статутом, і вилученню не підлягають.

 

2.Мета і предмет діяльності

 

2.1.Установа створена з метою організації культурно-просвітницьких заходів, які покликані сприяти духовному відродженню українського народу, популяризації кращих надбань світової культури, організації дозвілля населення та розвитку творчих обдарувань.

2.2.Діяльність Установи організовується на основі громадської ініціативи і самодіяльності, у тісній взаємодії з партійними, профспілковими, державними, громадськими та релігійними організаціями;

2.3.Установа у своїй повсякденній діяльності творчо використовує набуті і запроваджує нові, народженні життям, форми і методи культурно-просвітницької роботи з урахуванням професійних, вікових, освітніх та інших особливостей і культурних запитів різних груп населення.  

2.4.Основними завданнями Установи є:

2.4.1.Проведення культурно-просвітницьких, інформаційно-видавничих, рекламно-комерційних заходів, спрямованих на формування і відродження національної свідомості громадян, творення української незалежної держави, поширення і популяризація історичних і мистецьких надбань, фольклорно-етнографічних традицій, виховання молодого покоління в дусі патріотизму, духовності і моралі, вивчення та пропаганди культурологічних, духовних мистецьких цінностей світової культури, розвиток і запровадження нових форм дозвілля та активного відпочинку населення;

2.4.2.Установа відповідно до своїх завдань здійснює організацію роботи самодіяльних художніх гуртків і колективів, аматорських об’єднань, клубів за інтересами, різноманітних курсів і студій, збирання фольклору, широку концертну і просвітницьку діяльність, платні та доброчинні концерти і вистави, проведення тематичних свят, вечорів відпочинку, конкурсів, фестивалів, різноманітних обрядів і ритуалів, роботу відеотеки, іншу роботу, що випливає з її завдань;

2.4.3.Установа надає організаційно-методичну допомогу клубним закладам району;

2.4.4.Художньо-просвітницьку діяльність району здійснює художньо-методична рада Установи, яка обирається щороку і до складу якої входять директор та методисти Установи.

Художньо-методична рада: 

організовує в районі популяризацію досягнень самодіяльної художньої творчості;

здійснює аналіз розвитку, вивчає  і узагальнює набутий досвід самодіяльної художньої творчості і культурно-просвітницької роботи в районі;

надає постійну методичну та практичну допомогу Народним домам району у виконанні поставлених перед ними завдань;

розвиває і зміцнює творчі зв’язки професійного і самодіяльного мистецтва;

забезпечує впровадження наукових рекомендацій у практику діяльності Народних домів району;

для задоволення духовних потреб і уподобань громадян при Установі створюються самодіяльні колективи, художні студії, аматорські об’єднання. Для керівництва ними залучаються відповідні фахівці;

самодіяльні художні колективи здійснюють широку концертну діяльність. Вони мають право на гастрольні платні і доброчинні виступи, організацію вистав і спільних концертів з художніми самодіяльними колективами інших областей та поїздки за кордон.

 

3.Юридичний статус Установи

 

3.1.Установа є юридичною особою, має штамп і круглу печатку зі своєю назвою, може мати самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків. Права і обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.

3.2.Установа здійснює свою діяльність на основі чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується Засновником.

3.3.Розпорядником коштів Установи є відділ культури та туризму Турківської РДА. Фінансове обслуговування Установи здійснює централізована бухгалтерія відділу культури та туризму Турківської РДА.

3.4.Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах належного їй майна згідно з чинним законодавством. 

Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями Держави, Засновника. Держава, Засновник не несуть відповідальності за зобов’язаннями Установи.

3.5.Установа має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді та інших юрисдикційних органах.

 

4.Майно Установи

 

4.1.Майно Установи становлять основні та оборотні засоби, вартість яких відображається у самостійному балансі Народного дому.

4.2.Майно Установи відноситься до спільної комунальної власності територіальних громад району і закріплюється за Установою на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Установа володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

4.3.Установа має право за погодженням із Засновником здавати в оренду юридичним та фізичним особам устаткування, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать. Передача в оренду нежитлових приміщень Установи здійснюється за рішеннями Засновника.

4.4.Відчуження майна здійснюється лише за рішенням Засновника.

4.5.Джерелами формування майна Установи є:

4.5.1.Комунальне майно, передане йому Засновником;

4.5.2.Доходи, отримані від надання послуг, виконання робіт, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

4.5.3.Кредити банків та інших кредиторів;

4.5.4.Капітальні вкладення;

4.5.5.Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;

4.5.6.Майно придбане в інших юридичних чи фізичних осіб;

4.5.7.Інше майно, цінності, набуті на підставах, не заборонених чинним законодавством.

4.6.Збитки, завдані Установі в результаті порушення її майнових прав фізичними, юридичними особами чи державними органами, відшкодовується Установі за рішенням суду або господарського суду чи в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

5.Управління Установи

 

5.1.Безпосереднє керівництво Установою здійснює директор Установи, який призначається начальником відділу культури і туризму Турківської районної державної адміністрації шляхом укладення контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу відповідно до  статей 21-1 - 21-5 Закону України «Про культуру». 

5.2. Керівник Установи самостійно вирішує питання діяльності Установи за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника, органів державної влади, а також інших органів управління Установи.

5.3. Керівник Установи:

5.3.1.Несе повну відповідальність за стан та діяльність Установи;

5.3.2.Діє без довіреності від імені Установи, представляє її в інших підприємствах, установах та організаціях;

5.3.3.Видає накази, обов’язкові до виконання працівниками Установи;

5.3.4.Розпоряджається коштами та майном в межах наданих повноважень відповідно до чинного законодавства;

5.3.5.Укладає договори;

5.3.6.Здійснює інші функції, що не суперечать даному Статуту та чинному законодавству.

5.4.Керівник Установи не вправі приймати рішення з питань,що відносяться до компетенції Засновника. Керівник Установи підзвітний Засновнику та відділу культури і туризму Турківської РДА.

5.5.Трудовий колектив Установи становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Установою.

5.6.Трудовий колектив Установи:

5.6.1.Розглядає і затверджує проект колективного договору. Право укладання колективного договору від імені Засновника надається керівнику установи, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу;

5.6.2.Розглядає та вирішує згідно зі Статутом Установи питання самоврядування трудового колективу.

 

6. Господарська та соціальна діяльність Установи

 

6.1.Відносини Установи з іншими підприємствами, організаціями та громадянами у всіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

6.2.Установа може здійснювати зовнішньо-економічну діяльність в межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством України.

6.3.Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров’я членів трудового колективу Установи, вирішуються в порядку та на умовах, які регламентуються чинним законодавством.

 

7. Ліквідація та реорганізація Установи

 

7.1.Ліквідація та реорганізація Установи здійснюється за рішенням Засновника відповідно до чинного законодавства України 

 

8. Внесення змін та доповнень до Статуту

 

8.1.Зміни та доповнення до Статуту Установи приймаються Засновником.

8.2.Цей Статут і всі зміни до нього реєструються відповідно до чинного законодавства України.


Відповісти

CAPTCHA
Це питання для перевірки людина ви, чи робот.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image without spaces, also respect upper and lower case.