РІШЕННЯ № 460 від 05 липня 2018 року


 

УКРАЇНА

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ХХІI  сесія                 VII  скликання

РІШЕННЯ  № 460

від     05  липня 2018    року      

м. Турка

 

Про хід виконання Програми розвитку освіти 

Турківщини на 2017-2020роки

 

Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, заслухавши інформацію начальника відділу освіти Турківської РДА О.Манюхпро хід виконання Програми розвитку освіти Турківщини на 2017-2020 роки та враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, питань молоді, засобів масової інформації та соціального захисту населення, сесія Турківської районної ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію начальника відділу освіти Турківської РДАО.Манюх“Про хід виконання Програми розвитку освіти Турківщини на 2017-2020 роки» взяти до відома.

2. Турківській районній державній адміністрації, відділу освіти райдержадміністрації, місцевим радам продовжити роботу щодо виконання заходів зазначеної Програми:

оптимізації мережі закладів освіти;

збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх потреб та демографічного прогнозування;

зміцнення матеріальної бази закладів освіти, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

3. З метою покращення оздоровлення учнів відділу освіти спільно з педагогічними колективами, учнівськими та батьківськими комітетами визначити нові напрямки, методи й способи оздоровлення, врахувавши першочергово думку учнів.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, питань молоді, засобів масової інформації та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                     Володимир ЛОЗЮК

 

 

Довідка

про хід виконання програми розвитку освіти Турківщинина 2017-2020 роки.

 

Нормативно-правовою основою Програми є:КонституціяУкраїни; ЗакониУкраїни «Про освіту», «Про загальнусереднюосвіту», «Про дошкільнуосвіту», «Про позашкільнуосвіту», «Про професійно-технічнуосвіту», «Про вищуосвіту» та «Національнастратегіярозвиткуосвіти в Україні на період до 2021 року».

Механізмиреалізації та порядок фінансуванняПрограмибазуються на тіснійкооперації з державними, обласними, районнимипрограмами та програмамирозвиткумайбутніхоб’єднанихтериторіальнихгромад,щобудутьстворені в межах Турківського району, максимально використовуютьсямеханізмизалученняпозабюджетнихкоштів.

ПроцесрозробкиПрограмипроводивсяробочоюгрупою, до складу якоїввійшлипредставникивідділу освіти Турківської РДА та установ, організацій і органіввиконавчоївлади, дотичних до питаньосвіти. Програмаскладенавідповідно до основнихнапрямківПрограмирозвиткуосвітиЛьвівщини на 2017-2020 роки, з врахуванням потреб закладівосвіти Турківщини.

При підготовціПрограмибуливрахованіпитаннявикористання у 2016 роціосвітньоїсубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 2211190 «Освітнясубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» (постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 827-р), зокрема в частинінаданняобсягуосвітньоїсубвенції Турківському району Львівської області на 2017 рік.

Під час підготовкиПрограмибулитакожвивчені й проаналізованіобласніцільовіпрограми, якідотичні до проблем освіти, а саме: Програмасоціально-економічного та культурного розвиткуЛьвівськоїобласті на 2017 рік; Програмапроведенняобласного конкурсу мікропроектів місцевогорозвитку у Львівській області на 2016 – 2020 роки; обласнацільовапрограма «Спортивниймайданчик»; програма «ЕлектроннаЛьвівщина на 2015 – 2017 роки».  Зогляду на це, до Програмибуливнесеніінноваційніелементи в частиніінтегрування  з цимипрограмами.  

Програмарозрахована на 4 роки, щовідповідаєсередньостроковому циклу планування. ХочазавданняПрограмиорієнтовані на термінвиконання4 роки, окремі заходипроектицихзавданьможутьреалізуватисявпродовжвід 1 року до 4 років, ізщорічнимкорегуваннямїхзмісту та бюджету за результатами оцінюваннядосягнутихрезультатів  за поточнийрік.

Програматакожбулаузгоджена з наявними та передбачуванимиджереламифінансування і можливостямидляреалізаціїпроектів. 

Для формування мети і цілейПрограмирозвиткуосвітиТурківщини на 2017 – 2020 роки здійсненоаналізвиконанняпланів та завдань за 2013-2016 роки (попередняпрограма за 2013 – 2016 роки) - досягнутірезультати, основніпроблеми з ключовихнапряміврозвитку – дошкільнаосвіта, мережа загальноосвітніхнавчальнихзакладів, позашкільнаосвіта, освітаосіб з особливимиосвітніми потребами, інформатизаціясистемиосвіти,  виховання.

Загальнаситуація в освіті району

Дошкільнаосвіта

Останні роки маємопозитивнудинамікурозвиткумережідошкільнихнавчальнихзакладів (ДНЗ). З 2010 до 2017  року їхзбільшилося на 27, в основному – за рахунокгрупдітей 5-річного віку.  Станом на 25.05.2018 року у ДНЗ району виховується 815  дошкільнят. Відсотокохопленнядошкільноюосвітоюскладає 17%(від 1 до 6 років), 36% (від 3 до 6 років), 100% (дітейп’ятирічноговіку). Продовжується введенняєдиноїелектронноїсистемиреєстрації в дошкільнихнавчальних закладах Львівської області, у Турківському районі зокрема, у рамках Програми «ЕлектроннаЛьвівщина».

Незважаючи на позитивнудинамікурозвиткумережі та зростанняпоказникаохопленнядошкільноюосвітою, залишається проблемою наповнюваністьгруп. Кількістьдітей у дошкільнихнавчальнихзакладах у середньому в районіскладає 134 дитини (у розрахунку на 100 місць). 

Середпроблемнихпитань, якінеобхіднотермінововирішувати, найбільшнагальним  є обмеженамісцевим бюджетом фінансоваспроможністьутриманняіснуючих та відкриттянових ДНЗ, недостатністьвільнихприміщеньдлявідкриття ДНЗ тановихгруп у вжеіснуючих ДНЗ м. Турка.

У 2017 роцівідкритогрупу з короткотривалимперебуваннямдітей при Явірському НВК, планується відкрити ще одну групу дітей дошкільного віку при Н.Яблунському НВК .

Цезабезпечитьзбільшенняохопленнядітейдошкільноюосвітою району. Проблемою дошкільноїосвітизалишаєтьсянедостатнєматеріально – технічнезабезпечення, відсутністьзначноїкількостіігрових та спортивнихмайданчиків.

Нова українська школа (НУШ)

З 1 вересня 2018 року  старує Нова українська школа. Це реформа в освіті на яку чекали довгі роки яка побудована по системі освіти Європи .  В цьому році планується відкрити 64 перші класи. Для потреб Нової української школи із державного та місцевого бюджетів виділено 3301,0 грн., у співвідношенні  95 х 5%, зокрема буде придбано комп'ютерне обладнання, пристосування, меблі , дидактичний матеріал.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів

У  2018  році  в районі функціонує  мережа загальноосвітніх навчальних закладів, що складається з 49 ЗЗСО.  На кінець  2017 – 2018 навчального  року  у школах району навчалося  5586 учнів.

Основна проблема мережі –  значнакількістьмалокомплектнихшкіл, які не сприяютьнаданнюякіснихосвітніхпослуг. Станом на 25.05.2018 в районіфункціонує  1  ЗОШ І ст., уякійнавчається14учнів – ДністрикДубівська ЗОШ І ст.;   6 ЗОШ І-ІІ ст., контингент яких до 40 учнів. 

Малокомплектність – одна з причин труднощівпід час організаціїнавчання за індивідуальною формою. Найбільшакількістьучнів, якінавчаються за індивідуальною формою, – у загальноосвітніхнавчальних закладах  Буковинська ЗОШ І-ІІст., Головська ЗОШ І-ІІст., Кривківська ЗОШ І-ІІ ст.,Яблунівська ЗОШ І-ІІст., Радицька ЗОШ І-ІІст., Яворівська ЗОШ І-ІІст. Значнакількістьмалокомплектнихшкілздорожчуєнаданняосвітніхпослуг. В районівпродовж 2016-17 роківвідбуваєтьсяпроцесформуванняопорнихшкіл – рішеннямсесії Турківської районної ради від 30.06.2016 року № 90 визначеноопорниминавчальними закладами Турківський НВК та Боринський НВК.Рішеннямсесії Турківської районної ради від 28.08.2017 року №______ визначеноопорнимнавчальним закладом Н Яблунський НВК з філією Н Яблунською ЗОШ І ст.

Невід’ємнимелементомоптимізаціїмережі є забезпеченнядовозуучнів до навчальнихзакладів. У 2017- 2018 навчальному році здійснювалось підвезення дітей до місць навчання 11 – ма автобусами «Школярик», що склало 90 % від потреби підвозу учнів. 

У 2017 році придбано за кошти обласного  та районного бюджету, один автобус, який передано  у Н. Яблунський НВК, вартістю 1567,8 млн. грн. 

Проаналізувавшинабіручнів у 1 та 10 класи   в  2017- 2018 році ,  бачимо, що у першікласинабірстабільний. На 2018 – 2019 навчальний рік планується набрати у 1 клас понад 700 учнів, якщо порівнювати з цим роком то кількість учнів збільшиться на 70 учнів. Та з набором у 10 – ті класи ситуація дещо погіршилась. Такі навчальні заклади , як Верхненський, Вовченський, В. Гусненський,  Ільницький,  Ясеницький НВК та Явірський НВК  мають набір у 10-ті класи менше 10 учнів, що є проблемою подальшого існування  цих ЗНЗ як ЗОШ І-ІІІ ст. 

Однією з причин низького набору у 10-ті класи є:

- Демографічний спад;

- Участь учнів 11 класу у ЗНО; 

- Наявність у районі 2- х профтехліцеїв; 

- Великий відтік працездатного населення за межі району, що призводить до подальшого зменшення народжуваності  дітей.  

Тому стоїтьпитання про створенняопорнихшкіл в освітніх округах, де б учнімалиможливістьпоглибленовивчатипредметиінваріативноїчастини та здобуватидопрофесійнупідготовку. 

Особливостізабезпечення  ЗНЗ комп’ютерноютехнікоюта доступом до мережіІнтернет

На даний час комп’ютерноютехнікою (комп’ютернікласи та мультимедійнікомплекси) забезпечені 15 ЗНЗ І-ІІІ ступенів, щоскладає 100 %. 

Із 31 ЗНЗ І-ІІ ступенівкомп’ютернікласивстановлені  у 20, що становить 65%. А 11 ЗНЗ І-ІІ ступенівзабезпечені по 1-2 комп’ютерами, яківикористовуються при викладанніінформатики. Мультимедійними комплексами забезпеченітільки 6 закладів (19%). Доступ  до мережіІнтернетмають 34 ЗНЗ (70%). 

Також  3 ЗНЗ І ступеня (100%) забезпечені по 1 комп’ютеру. 

Відсутністькомп’ютернихкласів, доступу до мережіІнтернетпозбавляєможливостіучителів та учніввчаснознайомитися з останнімиосвітніми та науковими новинками, а, отже, зменшуєтьсяефектвіднавчання. Підключеннявсіхшкіл до мережіІнтернет дозволить використовувати в навчальномупроцесісучасніелектроннінавчальніматеріали, щосприятимеотриманнюповноцінноїякісноїосвіти.

У 2017 році для підключення до мережі Інтернет було використано 72 тис. грн. 

Аналіз результатів ЗНО

Слід зазначити, що за результатами ЗНО у 2017 році  з  української мови і літератури  25-26 % учнів отримали від 173,5 до 195 балів, з математики – 26-30 % учнів отримали від 175,5 до 180,5 балів, що свідчить про об’єктивний підхід до оцінювання знань учнів із вказаних предметів. В окремихнавчальних закладах чіткопростежуєтьсявідповідністьміжкількістюучнів з високимрівнемнавчальнихдосягнень та високим результатом ЗНО. Для прикладу: Турківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Турківський НВК, Боринський НВК.

Закономірність відстежується у  випадках низьких результатів ЗНО та семестрових і  річних оцінок випускників   Ясеницького,  Лімнянського НВК,  Верхньгусненського НВК , Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Протягомданогоперіодувідстежується і  підтвердженнязнаньмедалістів. В одиничнихвипадках є пониженнязолотоїмедалі  на срібну.

В подальшомуслід :

- Обговорювати результати аналізу ЗНО та успішності випускників на педагогічних радах.

 - Посилити внутрішньошкільний контроль за об’єктивністю оцінювання знань учнів у закладі відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень з базових дисциплін та нагородженням медалями.

 - На педагогічних радах, методичних об’єднаннях, нарадах при директорові систематично розглядати питання об’єктивності оцінювання учнів та нагородження випускників золотими і срібними медалями, аналізувати результативність навчання випускників та підсумки їх участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

- Забезпечити контроль за об’єктивністю оцінювання знань учнів у закладах району відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень з базових дисциплін та нагородженням медалями.

Участь в обласних  конкурсах мікропроектів

У 2017 році школи приймали участь в обласних конкурсах мікропроектів:

- капітальний ремонт Турківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Турківської районної ради Львівської області (заміна вікон на металопластикові);

- капітальний ремонт Присліпського НВК «Заходи з енергозбереження, внутрішні роботи» Турківського району, Львівської області;;

- капітальний ремонт санвузлів у Вовченському НВК Турківського району, Львівської області;

- капітальний ремонт Карпатського НВК Турківського району Львівської області;

- капітальний ремонт Либохорської ЗОШ І-ІІ ступенів Турківської району Львівської області;

 - капітальний ремонт Завадівського НВК, Турківського району Львівської області;

- капітальний ремонт системи опалення і заміни вікон Верхньояблунського НВК ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ Турківського району Львівської області;

- капітальний ремонт Сянківської ЗОШ І-ІІ ступенів Турківського району Львівської області (заміна даху);

- заходи з енергозбереження по Розлуцькому НВК ( капітальний ремонт) Турківського району Львівської області.

         Загальна вартість робіт склала 2462377 грн.

У 2018 році в обласних мікропроектахпереможцями стали  4 навчальні заклади: Головська ЗОШ І-ІІ ст., Присліпський НВК, Ясеницький НВК, Явірський НВК. Загальна кошторисна вартість складе  709,1 грн. За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соцекономрозвитку планується  провести  капітальний ремонт у 9 навчальних закладах.  

Програма облаштування внутрішніх вбиралень в закладах освіти

Ільницький НВК , Бітлянський НВК, Сигловатський НВК, Присліпський НВК , Матківський НВК 

Співфінансування (50/50)  обласного та районного бюджетів в суму 806000 грн.

Реконструкція навчального корпусу Лімнянського НВК ім. Романа Мотичака у с. Лімна Турківського району Львівської області

Бюджет розвитку обласного бюджету – 1140,0 тис.грн.

Субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій  –271,145 тис.грн.

Покращення матеріально – технічної бази

З державного бюджету  виділена субвенція на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій  в сумі 3480,0 тис. грн. з яких  на виконання капітального  ремонту, будівництва та реконструкцію в  сумі 2900,0 тис. грн.,  та придбання обладнання апаратури  та комп'ютерної техніки  в сумі 580,0 тис. грн. Комп'ютерний клас Н. Яблунського НВК 

Закупівля мультимедійних комплексів:

Красненської ЗОШ І-ІІ ст., Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст., Турківський НВК №1, Жукотинська ЗОШ І-ІІ ст. Вовченський НВК, Комарницький НВК, Лімнянський НВК, Н.Висоцький НВК, Н. Турівський НВК, Розлуцький НВК на загальну суму 532,0 грн.А також закуплено комп'ютерний клас для  Присліпського НВК .Виконання в районі цільової соціальної програми облаштування дитячих ігрових майданчиків у сільській місцевості

У 2018 році  завершуються роботи по облаштуванню спортивного майданчика з штучним покриттям на території Турківського НВК.

 

 

Начальник відділу освіти                                   О.М. Манюх

 

Відповісти

CAPTCHA
Це питання для перевірки людина ви, чи робот.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image without spaces, also respect upper and lower case.