РІШЕННЯ № 461 від 05 липня 2018 року


 

УКРАЇНА

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ХХІI  сесія                 VII  скликання

РІШЕННЯ  № 461

від     05  липня 2018    року      

м. Турка

 

Про затвердження Положення про конкурс на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти, 

засновником якого є Турківська районна рада

 

Відповідно до статей 43 і 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.26 Закону України “Про освіту”, ст.26 Закону України “Про загальну середню освіту”,постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 827 “Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності”, Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 28.03.2018 № 291, враховуючи рекомендації постійних комісійз питань охорони навколишнього середовища, розвитку лісового господарства, земельних відносин та управління об'єктами спільної власності територіальних громад району та з гуманітарних питань, питань молоді, засобів масової інформації та соціального захисту населення та президії, сесія Турківської районної ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, засновником якого є Турківська районна рада (додається).

2. Визначити, що уповноваженим органом, зазначеним в Положенні про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Турківської районної ради Львівської області, є відділ освіти Турківської районної державної адміністрації.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань охорони навколишнього середовища, розвитку лісового господарства, земельних відносин та управління об'єктами спільної власності територіальних громад району та з гуманітарних питань, питань молоді, засобів масової інформації та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради Володимир Лозюк

Додаток до 

рішення XXIIсесії районної радиVIIскликання

від 05.07.2018 року, №461

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, засновником якого є Турківська районна рада

 

1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти (надалі – ЗЗСО), засновником якого є Турківська районна радаЛьвівської області.

2. Посаду керівника ЗЗСО може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

3. Керівник ЗЗСО призначається на посаду та звільняється з посади рішенням уповноваженого органу за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника ЗЗСО вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, шляхом укладення строкового трудового договору (контракту).

Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення уповноваженого органу.

Підставами для прийняття відповідного рішення є:

утворення нового ЗЗСО;

наявність вакантної посади керівника ЗЗСО;

прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником ЗЗСО;

закінчення строку трудового договору (контракту) з керівником ЗЗСО.

4. Рішення та оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації і на офіційних веб-сайтах засновника ЗЗСО, відділу освіти райдержадміністрації та ЗЗСО не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

найменування і місцезнаходження ЗЗСО;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника ЗЗСО (далі — претенденти);

перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, місце та строк їх подання;

дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

5. Для проведення конкурсного відбору уповноваженим органом утворюється конкурсна комісія, до складу якої делегуються представники: 

від Турківської районної ради – 2 особи;

від місцевої ради, на території якої розташований ЗЗСО – 2 особи;

від відділу освіти районної державної адміністрації – 2 особи;

від трудового колективу – 2 особи;

від громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) ЗЗСО – 2 особи;

від методичного об’єднання керівників ЗЗСОТурківського району – 2 особи. 

До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Для проведення кожного конкурсу створюється нова конкурсна комісія.

Конкурсна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Засідання конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Документи роботи конкурсної комісії зберігаються увідділі освіти райдержадміністрації.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

– є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу.

Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

6. Технічні питання організації конкурсу покладаються на відділ освіти райдержадміністрації.

7. Претенденти на посаду керівника ЗЗСО подають до конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

довідку про відсутність судимості;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

За бажанням, претенденти на посаду керівника ЗЗСО можуть подавати додаткову інформацію стосовно освіти, підвищення кваліфікації, досвіду роботи, професійного рівня, власних досягнень і репутації (сертифікати, свідоцтва, характеристики, нагороди/відзнаки, публікації, рекомендаційні листи, тощо).

Претендент має право зняти з розгляду конкурсної комісії свою кандидатуру, повідомивши письмово про це комісію.

8. Особа, яка не відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним частиною другою статті 24 Закону України «Про загальну середню освіту», або яка подала не повний перелік документів, визначений п. 7 цього Положення, до конкурсного відбору не допускається, про що її повідомляє секретар конкурсної комісії.

9. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

оприлюднює на веб-сайті органу уповноваженого органу перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

10. Уповноважений орган зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

11. Конкурсний відбір включає такі етапи:

перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокремаЗаконів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а такожКонцепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

перевірки професійної компетентності, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

12. Перелік питань на знання законодавства в письмовій формі, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань є додатком до даного Положення про конкурс на посаду керівника ЗЗСО та оприлюднюються на веб-сайтах ЗЗСО, відділу освіти райдержадміністрації та ЗЗСО.

13. Під час проведення відкритої публічної презентації плану розвитку ЗЗСО члени конкурсної комісії мають право задавати претенденту уточнюючі питання.

14. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів після проведення відкритої публічної презентації перспективного плану розвитку ЗЗСО надає претендентам та засновнику висновок щодо результатів конкурсного відбору.

15. Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до уповноваженого органу, що призначає керівника ЗЗСО, не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати його отримання.

16. На підставі висновку та заперечень (за наявності), не раніше ніж через п’ять робочих днів та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати їх отримання орган, що призначає керівника ЗЗСО, укладає строковий трудовий договір (контракт) з визначеним конкурсною комісією претендентом з дотриманням вимог законодавства про працю.

17. Конкурсна комісія визнає конкурсний відбір таким, що не відбувся, в разі, коли:

відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

конкурсною комісією не визначено претендента.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Порядку.

18. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційних веб-сайтах засновника (засновників) та закладу освіти.

19. Уповноважений орган забезпечує відеофіксацію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

 

 

Заступник голови районної ради                     В.Костишак

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Положення про конкурс на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти, 

засновником якого є Турківська районна рада

 

Перелік питань на знання законодавства в письмовій формі, 

зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань 

і завдань для претендентів на посаду керівника ЗЗСО 

 

1. Що таке заклад освіти 

2. Хто являється засновником закладу освіти

3. Хто такі здобувачі освіти

4. Що таке освітня компетентність

5. На чому ґрунтується законодавство України про освіту 

6. Право на освіту

7. Мова освіти

8. Види освіти

9. Форми здобуття освіти

10. Рівні освіти 

11. Мета дошкільної освіти

12. Початкова освіта

13. Територіальна доступність до повної ЗЗСО

14. Опорний заклад освіти

15. Створення філій опорних закладів 

16. Підвіз учнів до закладів освіти

17. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

18. Інклюзивне навчання

19. Автономія закладу освіти 

20. Управління закладом освіти

21. Повноваження керівника   закладу освіти

22. Колегіальні органи управління закладів освіти

23. Звітування закладу освіти

24. Освітні програми 

25. Документи про освіту 

26. Ліцензування освітньої діяльності 

27. Акредитація освітньої програми

28. Інституційний аудит

29. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)

30. Моніторинг якості освіти

31. Атестація педагогічних працівників

32. Права та обов’язки здобувачів освіти

33. Права та обов’язки педагогічних працівників

34. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

35. Державні гарантії здобувачам освіти

36. Державні гарантії педагогічним працівникам

37. Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти

38. Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників

39. Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників

40. Органи управління у сфері освіти

41. Відкритість органів управління у сфері освіти

42. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти

43. Наукове і методичне забезпечення освіти

44. Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти

45. Організація медичного обслуговування в системі освіти

46. Фінансово-господарська діяльність закладів освіти 

47. Міжнародне співробітництво у системі освіти

48. Що передбачає система планування роботи освітнього закладу 

49. Особливості складання розкладу уроків 

50. Назва документу згідно якого здійснюється виховна діяльність школи 

51. Процес реорганізації та перепрофілювання ЗЗСО 

52. Наповнюваність класів ЗЗСО 

53. Структура та режим роботи закладу ЗЗСО 

54. Тривалість уроку 

55. Зарахування учнів до ЗЗСО 

56. Педагогічне навантаження на вчителя 

57. Етапи впровадження НУШ 

58. Який підхід закладено в основу державного стандарту освіти 

59. Освітні галузі за якими укладено Типову освітню програму 

60. Комплектування груп закладу дошкільної освіти 

61. Типи шкіл 

62. Документ який регламентує процес атестації педагогічних працівників 

63. Які основні принципи проведення атестації педагогічних працівників ?

64. Назвіть терміни видачі наказів «Про організацію і проведення атестації педагогічних працівників у навчальному році» (створення атестаційної комісії)

65. Терміни подачі атестаційній комісії списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації 

66. До якого числа АК вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються 

67. Терміни подачі до АК характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період 

68. Терміни ознайомлення педагогічних працівників з характеристикою 

69. Терміни здійснення атестації АК І та ІІ рівнів 

70. Протягом скількох днів видається наказ про присвоєння кваліфікаційних  категорій 

71. У який строк доводиться наказ до відома педпрацівника під підпис та подання його в бухгалтерію 

72. Які матеріали обов’язкові для розміщення в  «Атестаційному кутку»

73. Строки трудового договору 

74. Які підстави припинення трудового договору ?

75. Яке переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників 

76. Правильність ведення трудових книжок 

77. Щорічні основні відпустки та їх тривалість 

78. Перенесення щорічних основних відпусток 

79. Оплата праці за сумісництвом 

80. Правила внутрішнього трудового розпорядку 

81. Порядок застосування заохочень 

82. Стягнення за порушення трудової дисципліни 

83. Створення безпечних і нешкідливих умов праці 

84. Які вимоги щодо організації та проведення ДПА ?

85. Дотримання вимог Інструкції про звільнення учнів від ДПА 

86. Основні принципи організації харчування, дотримання норм харчування у навчально – виховних закладах 

87. Яка стаття Конституції України закріплює державну мову в України?

88. Яка стаття Конституції України закріплює право на освіту ?

89. Перелічіть державні символи України і охарактеризуйте їх 

90. Коли були прийняті Декларація про державний суверенітет; Акт проголошення незалежності України; Конституція України  

91. Що являє собою заклад дошкільної освіти 

92. За якими ознаками комплектуються групи в закладі дошкільної освіти

93. Що є колегіальним постійно діючим органом управління в закладі дошкільної освіти

94. Хто є учасниками навчально–виховного процесу в ЗДО 

95. Яке педагогічне навантаження вихователя ЗДО 

96. На основі яких документів здійснюється організація харчування дітей у ЗДО 

97. Що включає соціальний захист та матеріальне забезпечення дітей – сиріт, і дітей, які залишились без батьківської опіки 

98. Які документи регламентують профілактичну та роз’яснювальну роботу щодо недопущення порушень прав дитини з боку педагогів 

99. Запобігання та протидія домашньому насильству 

100. Реалізація «Національного плану дій щодо Конвенції ООН про права дитини»

101. Які дії директора закладу освіти у випадку коли батьки незадоволені роботою класного керівника 

102. Учень та його батьки незадоволені оцінкою знань з предмета за семестр або за рік. Які дії директора для вирішення даного конфлікту?

 

 

Заступник голови районної ради                       В. Костишак


Відповісти

CAPTCHA
Це питання для перевірки людина ви, чи робот.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image without spaces, also respect upper and lower case.