ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ КЕРІВНИКА КНП "ТУРКІВСЬКИЙ РЦПМСД"


ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ КЕРІВНИКАКОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «ТУРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» та  рішення сесії Турківської районної ради № 486 від 26 вересня 2018 року «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Комунального некомерційного підприємства «Турківський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Турківської районної ради»:

КОНКУРСНА КОМІСІЯ ОГОЛОШУЄ конкурс на зайняття вакантної посади керівника Комунального некомерційного підприємства «Турківський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Турківської районної ради. 

Конкурс оголошується на підставі рішення конкурсної комісії від 01.10.2018 (протокол № 1). 

Повне найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Турківський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» Турківської районної ради.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: Україна, 82500, Львівська область, м. Турка, вул. Січових Стрільців, будинок 108.

Основні напрями діяльності закладу:

Надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Турківського району, але не обмежуючись населеними пунктами району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Предмет діяльності:

1. Медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

2. Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

3. Організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

4. Проведення профілактичних щеплень;

5. Планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

6. Консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

7. Взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

8. Організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

9. Забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

10. Упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

11. Організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

12. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

13. Направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

14. Участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

15. Участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

16. Участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

17. Участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Турківському районі та шляхів їх вирішення;

18. Надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги Турківського району об’єднаним територіальним громадам;

19. Медична практика;

20. Визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

21. Моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

22. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

23. Зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

24. Залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

25. Закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

26. Координація діяльності лікарів із надання первинної медичної (медико-санітарної допомоги) допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

27. Надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

28. Надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

29. Надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну  допомогу на території Турківського району;

30. Організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

31. Інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

Статут закладу: (додається).

Документи для участі в конкурсі приймаються  в робочі дні тижня упродовж 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення ( до 16.10.2018 включно). за адресою: 82500, Львівська обл., м. Турка, вул. Січових Стрільців, 62, приймальня Турківської районної ради.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

(03269) 3-12-93, 3-13-00, turka_rayrada@ukr.net

Контактні особи: Костишак В.М., Москаль А.Б.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендента:

1. Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина».

2. Проходження інтернатури за однією із спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров'я».

3. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо).

4. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.

5. Стаж роботи за фахом — не менше 5 років.

Умови оплати праці керівника закладу:

За виконання обов’язків головному лікарю нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу;

підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

доплат (за науковий ступінь тощо);

премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з уповноваженим органом управління;

допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання щорічної основної відпустки;

матеріальної допомоги у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

Типова форма контракту з керівником (додається).

 

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою (додається);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних (додається);

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду (додається);

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів (додається);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Дата і місце проведення конкурсу: 19 жовтня 2018 року в приміщенні Турківської районної ради. 


ДодатокРозмір
Статут КНП "Турківський РЦПМСД"111.5 KB
Згода на обробку персональних даних28 KB
Попередження стосовно обмежень відповідно до ЗУ Про запобігання корупції11.9 KB
Заява про відсутність конфлікту інтересів.doc43.5 KB
Заява про участь.doc27.5 KB

Відповісти

CAPTCHA
Це питання для перевірки людина ви, чи робот.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image without spaces, also respect upper and lower case.