На президії обговорено проект про внесення змін та доповнень до Регламенту Турківської районної ради


Керуючись п.3 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши пропозиції постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, етики, регламенту та законності і президії районної ради, Турківська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Порядок розгляду питань, пов’язаних з прийняттям районного бюджету та контролю за його виконанням розділу 2 виділити як самостійний розділ 3.

2. Змінити нумерацію розділів 3. Депутати, депутатські запити і запитання і 4. Посадові особи та органи ради на відповідно 4 і 5.

3. В статті 6 доповнити пункт 3 словами «та місцевому радіомовленню» після слів «засобах масової інформації».

4. Пункт 2 статті 11 викласти в новій редакції: «Першу сесію новообраної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до чинного законодавства. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб - представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту ради.»

5. В пункті 9 статті 11 після слів «а також» доповнити словом «скликається».

6. В пункті 9 статті 11 останнє речення викласти в новій редакції: «У виняткових випадках позачергова сесія скликається не пізніше як за день до її проведення з зазначенням часу скликання, місця проведення та питань порядку денного».

7. В статті 13 в пункті 2 речення доповнити словом «президією»; в пункті 3 «за 10 днів» замінити на «за 7 днів» та доповнити статтю пунктом 8 «Питання, що не пройшли процедуру розгляду в профільних депутатських комісіях, не вносяться до порядку денного сесії».

8. Пункт 3 статті 25 викласти в новій редакції: «На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету».

9. В пункті 1 статті 29 після слів «вимога депутата» доповнити словами «підтримана радою»; у пункті 2 слова «мають прийматися» замінити словом «приймаються» рішення; пункт 5 викласти в новій редакції: «За результатами розгляду депутатського запиту орган або посадова особа зобов’язані дати письмову відповідь та запрошуються на сесію ради для її оголошення.»

10. Пункт 2 статті 32 доповнити реченням «Кожен депутат має право висунути свою кандидатуру кандидатом на посаду голови ради». 

11. Статтю 33 доповнити пунктом 9 «Голова ради може бути достроково звільнений  з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або головою ради.»

12. Доповнити Регламент Турківської районної ради розділом 6. Депутатські фракції та групи:
Стаття 39.
1. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами, обраними за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії, а також депутатами, обраними в одномандатних мажоритарних округах від цієї ж місцевої організації політичної партії.
2. Депутатська фракція може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень ради. Місцева організація політичної партії, яка ввійшла до складу ради, має право формувати в раді лише одну депутатську фракцію.
3. Порядок вступу до депутатської фракції або виходу з неї, а також організація роботи визначається місцевою організацією політичної партії.
4. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції.
Стаття 40
1. Для спільної роботи із здійснення депутатських повноважень у виборчих округах депутати на основі їх взаємної згоди, за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками, можуть об'єднуватися в депутатські групи. Депутатська група складається не менше як з п'яти депутатів.
2. Депутатська група може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання ввійти до її складу.
3. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської групи. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
4. Депутатські групи можуть створюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.
5. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата місцевої ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.
Стаття 41
1. Умовою реєстрації депутатських фракцій і груп є надходження на ім’я голови ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської фракції чи групи із зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також депутатів, які уповноважені представляти фракцію чи групу.
2. Голова ради після реєстрації депутатської фракції, групи інформує на пленарному засіданні депутатів про створення такої фракції, групи, її кількісний склад та уповноважених представників. Список членів депутатської фракції, групи після її реєстрації поширюється серед депутатів. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій, груп. Ця інформація заноситься до протоколу засідання.
3. Про зміни в складі депутатської фракції, групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради; це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції, групи, якщо депутата виключено з фракції, групи із зазначенням причин виключення.
Стаття 42
1. Депутатські фракції, групи мають право:
- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
- на виступ свого представника після припинення дебатів;
- об'єднувати зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в раді чи опозиції.
2. Депутати і депутатські фракції, групи можуть вільно співпрацювати шляхом створення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації.
3. Жодна депутатська фракція, група не мають права виступати від імені ради.
4. Депутатські фракції, групи та їх члени мають й інші права, передбачені Конституцією України, законами України та цим Регламентом.
Стаття 43
1. Депутатські фракції, групи можуть проводити свою роботу в залі засідань районної ради в любий зручний для них час з 9.00 до 18.00 год (за винятком вихідних та святкових днів).
2. Голова ради не може бути керівником депутатської фракції, групи та представляти їхні інтереси в раді.

13. Доповнити Регламент Турківської районної ради розділом 7. «Тимчасові контрольні комісії»:
Стаття 44
1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.
4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

14. Керівнику секретаріату районної ради Г.Ольшанецькій організувати розмноження Регламенту Турківської районної ради з метою наданя для користування депутатам районної ради.Голова районної ради                                    В. Дребот