Постійні комісії Турківської районної ради


З питань бюджету, фінансів, інвестицій та соціально–економічного роз-витку району: Хорт М.Д., Крись Ф.М., Лабецький О.М., Маркін І.І., Паращич Я.Я., Сорокін І.Я., Яворська Н.М.

З питань охорони навколишнього середовища, розвитку лісового господарства, земельних відносин та питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад району: Барабаш В.М., Богайчик Р.І., Зубкович С.С., Осовський М.М., Повханич М.В.

З питань законноcті, правопорядку, депутатської діяльності та етики, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою: Дуда І.С., Періг А.М., Сіданич В.В.

З гуманітарних питань, питань молоді, засобів масової інформації та соціального захисту населення: Павлик М.М., Галишин О.А., ВИСОЧАНСЬКА Н.Я., Іванік М.Ю., Їжик Г.М., Манюх Б.І., , Савчак С.І.

З питань міжрегіональних відносин, прикордонного співробітництва та розвитку туризму: Калинич М.П., Залуга С.С., Копитчак В.Ю., Лило М.М., Малець Т.І.Нагайко І.Ю.

З питань промисловості, транспорту, доріг та будівництва, підпри-ємницької діяльності: Набоков Р.В.,  Лабецький Д-М.О., Мушин М.І., Рабінець Р.В.

Затвердити положення про постійні депутатські комісії районної ради згідно додатку.

Положення
про постійні депутатські комісії Турківської районної ради

Постійні комісії Турківської районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
Постійні комісії утворюються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.
До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.
Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та даним Положенням про постійні комісії.

Керівник секретаріату Л Голко