Проект РІШЕННЯ від ___ липня 2018 року м. Турка


 

УКРАЇНА

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ХХI  сесія                 VII  скликання

Проект    РІШЕННЯ

від    ___ липня 2018    року      

м. Турка

 

Про затвердження штатного розпису комунальної 

установи Інклюзивно-ресурсного центру Турківської 

районної ради Львівської області

 

Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг», рішення XІX сесії VII скликання № 383 від 22 березня 2018 року «Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Турківської районної ради Львівської області, розглянувши пропозицію відділу освіти Турківської РДА, враховуючи рекомендації постійної комісій з гуманітарних питань, питань молоді, засобів масової інформації та соціального захисту населення та президії, сесія Турківської районної ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити штатний розпис комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Турківської районної ради Львівської області (додаток 1).

2. Призначити тимчасово виконуючим обов’язки директора «Інклюзивно-ресурсного центру» Гоголевську Марію Степанівну – завідувача Турківської районної психолого-медико-педагогічної консультації.

3. Доручити т.в.о. директора Інклюзивно-ресурсного центру Гоголевській М.С. спільно з відділом освіти Турківської РДА вчинити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією комунальної установи та виготовленням печатки, штампу, інших документів відповідно до чинного законодавства.

4. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Турківської районної ради Львівської області (додаток 2).

5. Відділу освіти Турківської РДА провести конкурс відповідно до затвердженого Положення після вчинення необхідних реєстраційних дій.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, питань молоді, засобів масової інформації та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради Володимир Лозюк

 

Додаток 1

до рішення ХХІ сесії 

Турківської районної рад VII скликання 

№___ від ___________

 

Штатний розпис

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення ХХІ сесії 

Турківської районної рад VII скликання 

№___ від ___________

 

 

Положення

про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної 

посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Турківської районної ради Львівської області

 

1. Це Положення визначає особливості порядку призначення директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» (далі – КУ «ІРЦ»).

2. Директор призначається на конкурсній основі за рішенням Турківської районної ради після погодження відділом освіти Турківської РДА. З директором відділ освіти Турківської РДА укладає контракт строком на 3 роки, відповідно до пункту 41 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545.

3. Вимоги до кандидатів на посаду директора:

- вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»;

- стаж роботи за фахом не менше п’яти років.

4. Конкурс проводиться з дотриманням принципів законності, прозорості, забезпечення рівного доступу, недискримінації та доброчесності. 

5. Конкурс на заміщення вакантної посади директора КУ «ІРЦ» проводиться при утворенні ІРЦ, закінченні строку дії контракту з директором ІРЦ або прийняття рішення щодо припинення (розірвання) контракту з директором ІРЦ.

6. Конкурс оголошується та проводиться відділом освіти Турківської РДА.

7. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється у районній газеті «Бойківщина» та на офіційному веб-сайті відділу освіти Турківської РДА не пізніше, ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

8. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

- найменування і місцезнаходження КУ «ІРЦ»; 

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі – претенденти); 

- перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання; 

- дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору; 

- прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

9. В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

10. Конкурсний відбір проводиться поетапно:

- публікація оголошення про проведення конкурсного відбору; 

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;

- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

- проведення іспиту та визначення його результатів;

- проведення співбесіди та визначення її результатів;

- визначення результатів конкурсного відбору;

- оприлюднення результатів конкурсу.

11. Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

12. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме у довільній формі;

- копію трудової книжки;

- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних. 

13. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

14. Прийом та реєстрація документів від претендентів на посаду здійснюється відділом освіти Турківської РДА за місцем проведення конкурсу.

15. У разі надіслання документів поштою, датою подання документів вважається зазначена по поштовому штемпелі.

16. У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам, претенденти на заміщення вакантної посади до конкурсного відбору не допускаються, про що впродовж трьох днів їм повідомляється відділом освіти Турківської РДА.

17. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

18. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, письмово повідомляються відділом освіти Турківської РДА про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.

19. Для проведення конкурсного відбору відділом освіти Турківської РДА утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить 5 - 9 осіб. До складу комісії обов’язково входять заступник голови Турківської районної ради та голова профільної постійної депутатської комісії (чи заступник).

20. До участі у роботі комісії можуть бути залучені представники громадськості.

21. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

22. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит проводиться за напрямами:

- знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

- знання основ спеціальної педагогіки;

- знання основ управління закладом освіти.

23. Орієнтовний перелік питань для проведення іспиту затверджується конкурсною комісією.

24. Іспит складається з 6 питань по 2 питання за напрямами, визначеними у пункті 19 Положення. Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більше як 1 година 20хвилин.

25. Для визначення результатів іспиту використовується наступна система:

- 2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

- 1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

- 0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

26. Члени Комісії визначають результати письмового іспиту згідно з пунктом 21 Положення.

27. Кандидати, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди.

28. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

29. Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

30. Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

31. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується наступна система:

- 2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимозі;

- 1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі; 

- 0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

32. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом Комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди.

33. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

34. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами Комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та іспиту. 

35. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата за допомогою якого визначається переможець конкурсу.

36. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії. 

37. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам та відділу освіти Турківської РДА висновок щодо результатів конкурсного відбору.

38. Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до відділу освіти Турківської РДА не пізніше, ніж через три робочі дні з дати його отримання.

39. Протягом 10 днів з моменту отримання висновку відділ освіти Турківської РДА, розглянувши подані заперечення, надсилає документи разом із своїм погодженням в Турківську районну раду для включення до порядку денного наступної чергової сесії питання про призначення директора КУ ІРЦ.

40. Після прийняття відповідного рішення сесії Турківської районної відділ освіти Турківської РДА укладає контракт з визначеним конкурсною комісією претендентом з дотриманням вимог законодавства про працю.

41. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли: 

- відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

- конкурсною комісією не визначено претендента.

42. Якщо конкурсний відбір не відбувся, у місячний термін проводиться повторний конкурсний відбір.

43. Результати конкурсного відбору оприлюднюється у районній газеті «Бойківщина» та на офіційному веб-сайті відділу освіти Турківської РДА не пізніше, ніж 45 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 

 

Заступник голови районної ради В.Костишак