РІШЕННЯ № 460 від 05 липня 2018 року


 

УКРАЇНА

ТУРКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ХХІI  сесія                 VII  скликання

РІШЕННЯ  № 460

від     05  липня 2018    року      

м. Турка

 

Про хід виконання Програми розвитку освіти 

Турківщини на 2017-2020роки

 

Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, заслухавши інформацію начальника відділу освіти Турківської РДА О.Манюхпро хід виконання Програми розвитку освіти Турківщини на 2017-2020 роки та враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, питань молоді, засобів масової інформації та соціального захисту населення, сесія Турківської районної ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію начальника відділу освіти Турківської РДАО.Манюх“Про хід виконання Програми розвитку освіти Турківщини на 2017-2020 роки» взяти до відома.

2. Турківській районній державній адміністрації, відділу освіти райдержадміністрації, місцевим радам продовжити роботу щодо виконання заходів зазначеної Програми:

оптимізації мережі закладів освіти;

збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх потреб та демографічного прогнозування;

зміцнення матеріальної бази закладів освіти, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

3. З метою покращення оздоровлення учнів відділу освіти спільно з педагогічними колективами, учнівськими та батьківськими комітетами визначити нові напрямки, методи й способи оздоровлення, врахувавши першочергово думку учнів.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, питань молоді, засобів масової інформації та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                     Володимир ЛОЗЮК

 

 

Довідка

про хід виконання програми розвитку освіти Турківщинина 2017-2020 роки.

 

Нормативно-правовою основою Програми є:КонституціяУкраїни; ЗакониУкраїни «Про освіту», «Про загальнусереднюосвіту», «Про дошкільнуосвіту», «Про позашкільнуосвіту», «Про професійно-технічнуосвіту», «Про вищуосвіту» та «Національнастратегіярозвиткуосвіти в Україні на період до 2021 року».

Механізмиреалізації та порядок фінансуванняПрограмибазуються на тіснійкооперації з державними, обласними, районнимипрограмами та програмамирозвиткумайбутніхоб’єднанихтериторіальнихгромад,щобудутьстворені в межах Турківського району, максимально використовуютьсямеханізмизалученняпозабюджетнихкоштів.

ПроцесрозробкиПрограмипроводивсяробочоюгрупою, до складу якоїввійшлипредставникивідділу освіти Турківської РДА та установ, організацій і органіввиконавчоївлади, дотичних до питаньосвіти. Програмаскладенавідповідно до основнихнапрямківПрограмирозвиткуосвітиЛьвівщини на 2017-2020 роки, з врахуванням потреб закладівосвіти Турківщини.

При підготовціПрограмибуливрахованіпитаннявикористання у 2016 роціосвітньоїсубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 2211190 «Освітнясубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» (постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 827-р), зокрема в частинінаданняобсягуосвітньоїсубвенції Турківському району Львівської області на 2017 рік.

Під час підготовкиПрограмибулитакожвивчені й проаналізованіобласніцільовіпрограми, якідотичні до проблем освіти, а саме: Програмасоціально-економічного та культурного розвиткуЛьвівськоїобласті на 2017 рік; Програмапроведенняобласного конкурсу мікропроектів місцевогорозвитку у Львівській області на 2016 – 2020 роки; обласнацільовапрограма «Спортивниймайданчик»; програма «ЕлектроннаЛьвівщина на 2015 – 2017 роки».  Зогляду на це, до Програмибуливнесеніінноваційніелементи в частиніінтегрування  з цимипрограмами.  

Програмарозрахована на 4 роки, щовідповідаєсередньостроковому циклу планування. ХочазавданняПрограмиорієнтовані на термінвиконання4 роки, окремі заходипроектицихзавданьможутьреалізуватисявпродовжвід 1 року до 4 років, ізщорічнимкорегуваннямїхзмісту та бюджету за результатами оцінюваннядосягнутихрезультатів  за поточнийрік.

Програматакожбулаузгоджена з наявними та передбачуванимиджереламифінансування і можливостямидляреалізаціїпроектів. 

Для формування мети і цілейПрограмирозвиткуосвітиТурківщини на 2017 – 2020 роки здійсненоаналізвиконанняпланів та завдань за 2013-2016 роки (попередняпрограма за 2013 – 2016 роки) - досягнутірезультати, основніпроблеми з ключовихнапряміврозвитку – дошкільнаосвіта, мережа загальноосвітніхнавчальнихзакладів, позашкільнаосвіта, освітаосіб з особливимиосвітніми потребами, інформатизаціясистемиосвіти,  виховання.

Загальнаситуація в освіті району

Дошкільнаосвіта

Останні роки маємопозитивнудинамікурозвиткумережідошкільнихнавчальнихзакладів (ДНЗ). З 2010 до 2017  року їхзбільшилося на 27, в основному – за рахунокгрупдітей 5-річного віку.  Станом на 25.05.2018 року у ДНЗ району виховується 815  дошкільнят. Відсотокохопленнядошкільноюосвітоюскладає 17%(від 1 до 6 років), 36% (від 3 до 6 років), 100% (дітейп’ятирічноговіку). Продовжується введенняєдиноїелектронноїсистемиреєстрації в дошкільнихнавчальних закладах Львівської області, у Турківському районі зокрема, у рамках Програми «ЕлектроннаЛьвівщина».

Незважаючи на позитивнудинамікурозвиткумережі та зростанняпоказникаохопленнядошкільноюосвітою, залишається проблемою наповнюваністьгруп. Кількістьдітей у дошкільнихнавчальнихзакладах у середньому в районіскладає 134 дитини (у розрахунку на 100 місць). 

Середпроблемнихпитань, якінеобхіднотермінововирішувати, найбільшнагальним  є обмеженамісцевим бюджетом фінансоваспроможністьутриманняіснуючих та відкриттянових ДНЗ, недостатністьвільнихприміщеньдлявідкриття ДНЗ тановихгруп у вжеіснуючих ДНЗ м. Турка.

У 2017 роцівідкритогрупу з короткотривалимперебуваннямдітей при Явірському НВК, планується відкрити ще одну групу дітей дошкільного віку при Н.Яблунському НВК .

Цезабезпечитьзбільшенняохопленнядітейдошкільноюосвітою району. Проблемою дошкільноїосвітизалишаєтьсянедостатнєматеріально – технічнезабезпечення, відсутністьзначноїкількостіігрових та спортивнихмайданчиків.

Нова українська школа (НУШ)

З 1 вересня 2018 року  старує Нова українська школа. Це реформа в освіті на яку чекали довгі роки яка побудована по системі освіти Європи .  В цьому році планується відкрити 64 перші класи. Для потреб Нової української школи із державного та місцевого бюджетів виділено 3301,0 грн., у співвідношенні  95 х 5%, зокрема буде придбано комп'ютерне обладнання, пристосування, меблі , дидактичний матеріал.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів

У  2018  році  в районі функціонує  мережа загальноосвітніх навчальних закладів, що складається з 49 ЗЗСО.  На кінець  2017 – 2018 навчального  року  у школах району навчалося  5586 учнів.

Основна проблема мережі –  значнакількістьмалокомплектнихшкіл, які не сприяютьнаданнюякіснихосвітніхпослуг. Станом на 25.05.2018 в районіфункціонує  1  ЗОШ І ст., уякійнавчається14учнів – ДністрикДубівська ЗОШ І ст.;   6 ЗОШ І-ІІ ст., контингент яких до 40 учнів. 

Малокомплектність – одна з причин труднощівпід час організаціїнавчання за індивідуальною формою. Найбільшакількістьучнів, якінавчаються за індивідуальною формою, – у загальноосвітніхнавчальних закладах  Буковинська ЗОШ І-ІІст., Головська ЗОШ І-ІІст., Кривківська ЗОШ І-ІІ ст.,Яблунівська ЗОШ І-ІІст., Радицька ЗОШ І-ІІст., Яворівська ЗОШ І-ІІст. Значнакількістьмалокомплектнихшкілздорожчуєнаданняосвітніхпослуг. В районівпродовж 2016-17 роківвідбуваєтьсяпроцесформуванняопорнихшкіл – рішеннямсесії Турківської районної ради від 30.06.2016 року № 90 визначеноопорниминавчальними закладами Турківський НВК та Боринський НВК.Рішеннямсесії Турківської районної ради від 28.08.2017 року №______ визначеноопорнимнавчальним закладом Н Яблунський НВК з філією Н Яблунською ЗОШ І ст.

Невід’ємнимелементомоптимізаціїмережі є забезпеченнядовозуучнів до навчальнихзакладів. У 2017- 2018 навчальному році здійснювалось підвезення дітей до місць навчання 11 – ма автобусами «Школярик», що склало 90 % від потреби підвозу учнів. 

У 2017 році придбано за кошти обласного  та районного бюджету, один автобус, який передано  у Н. Яблунський НВК, вартістю 1567,8 млн. грн. 

Проаналізувавшинабіручнів у 1 та 10 класи   в  2017- 2018 році ,  бачимо, що у першікласинабірстабільний. На 2018 – 2019 навчальний рік планується набрати у 1 клас понад 700 учнів, якщо порівнювати з цим роком то кількість учнів збільшиться на 70 учнів. Та з набором у 10 – ті класи ситуація дещо погіршилась. Такі навчальні заклади , як Верхненський, Вовченський, В. Гусненський,  Ільницький,  Ясеницький НВК та Явірський НВК  мають набір у 10-ті класи менше 10 учнів, що є проблемою подальшого існування  цих ЗНЗ як ЗОШ І-ІІІ ст. 

Однією з причин низького набору у 10-ті класи є:

- Демографічний спад;

- Участь учнів 11 класу у ЗНО; 

- Наявність у районі 2- х профтехліцеїв; 

- Великий відтік працездатного населення за межі району, що призводить до подальшого зменшення народжуваності  дітей.  

Тому стоїтьпитання про створенняопорнихшкіл в освітніх округах, де б учнімалиможливістьпоглибленовивчатипредметиінваріативноїчастини та здобуватидопрофесійнупідготовку. 

Особливостізабезпечення  ЗНЗ комп’ютерноютехнікоюта доступом до мережіІнтернет

На даний час комп’ютерноютехнікою (комп’ютернікласи та мультимедійнікомплекси) забезпечені 15 ЗНЗ І-ІІІ ступенів, щоскладає 100 %. 

Із 31 ЗНЗ І-ІІ ступенівкомп’ютернікласивстановлені  у 20, що становить 65%. А 11 ЗНЗ І-ІІ ступенівзабезпечені по 1-2 комп’ютерами, яківикористовуються при викладанніінформатики. Мультимедійними комплексами забезпеченітільки 6 закладів (19%). Доступ  до мережіІнтернетмають 34 ЗНЗ (70%). 

Також  3 ЗНЗ І ступеня (100%) забезпечені по 1 комп’ютеру. 

Відсутністькомп’ютернихкласів, доступу до мережіІнтернетпозбавляєможливостіучителів та учніввчаснознайомитися з останнімиосвітніми та науковими новинками, а, отже, зменшуєтьсяефектвіднавчання. Підключеннявсіхшкіл до мережіІнтернет дозволить використовувати в навчальномупроцесісучасніелектроннінавчальніматеріали, щосприятимеотриманнюповноцінноїякісноїосвіти.

У 2017 році для підключення до мережі Інтернет було використано 72 тис. грн. 

Аналіз результатів ЗНО

Слід зазначити, що за результатами ЗНО у 2017 році  з  української мови і літератури  25-26 % учнів отримали від 173,5 до 195 балів, з математики – 26-30 % учнів отримали від 175,5 до 180,5 балів, що свідчить про об’єктивний підхід до оцінювання знань учнів із вказаних предметів. В окремихнавчальних закладах чіткопростежуєтьсявідповідністьміжкількістюучнів з високимрівнемнавчальнихдосягнень та високим результатом ЗНО. Для прикладу: Турківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Турківський НВК, Боринський НВК.

Закономірність відстежується у  випадках низьких результатів ЗНО та семестрових і  річних оцінок випускників   Ясеницького,  Лімнянського НВК,  Верхньгусненського НВК , Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Протягомданогоперіодувідстежується і  підтвердженнязнаньмедалістів. В одиничнихвипадках є пониженнязолотоїмедалі  на срібну.

В подальшомуслід :

- Обговорювати результати аналізу ЗНО та успішності випускників на педагогічних радах.

 - Посилити внутрішньошкільний контроль за об’єктивністю оцінювання знань учнів у закладі відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень з базових дисциплін та нагородженням медалями.

 - На педагогічних радах, методичних об’єднаннях, нарадах при директорові систематично розглядати питання об’єктивності оцінювання учнів та нагородження випускників золотими і срібними медалями, аналізувати результативність навчання випускників та підсумки їх участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

- Забезпечити контроль за об’єктивністю оцінювання знань учнів у закладах району відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень з базових дисциплін та нагородженням медалями.

Участь в обласних  конкурсах мікропроектів

У 2017 році школи приймали участь в обласних конкурсах мікропроектів:

- капітальний ремонт Турківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Турківської районної ради Львівської області (заміна вікон на металопластикові);

- капітальний ремонт Присліпського НВК «Заходи з енергозбереження, внутрішні роботи» Турківського району, Львівської області;;

- капітальний ремонт санвузлів у Вовченському НВК Турківського району, Львівської області;

- капітальний ремонт Карпатського НВК Турківського району Львівської області;

- капітальний ремонт Либохорської ЗОШ І-ІІ ступенів Турківської району Львівської області;

 - капітальний ремонт Завадівського НВК, Турківського району Львівської області;

- капітальний ремонт системи опалення і заміни вікон Верхньояблунського НВК ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ Турківського району Львівської області;

- капітальний ремонт Сянківської ЗОШ І-ІІ ступенів Турківського району Львівської області (заміна даху);

- заходи з енергозбереження по Розлуцькому НВК ( капітальний ремонт) Турківського району Львівської області.

         Загальна вартість робіт склала 2462377 грн.

У 2018 році в обласних мікропроектахпереможцями стали  4 навчальні заклади: Головська ЗОШ І-ІІ ст., Присліпський НВК, Ясеницький НВК, Явірський НВК. Загальна кошторисна вартість складе  709,1 грн. За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соцекономрозвитку планується  провести  капітальний ремонт у 9 навчальних закладах.  

Програма облаштування внутрішніх вбиралень в закладах освіти

Ільницький НВК , Бітлянський НВК, Сигловатський НВК, Присліпський НВК , Матківський НВК 

Співфінансування (50/50)  обласного та районного бюджетів в суму 806000 грн.

Реконструкція навчального корпусу Лімнянського НВК ім. Романа Мотичака у с. Лімна Турківського району Львівської області

Бюджет розвитку обласного бюджету – 1140,0 тис.грн.

Субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій  –271,145 тис.грн.

Покращення матеріально – технічної бази

З державного бюджету  виділена субвенція на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій  в сумі 3480,0 тис. грн. з яких  на виконання капітального  ремонту, будівництва та реконструкцію в  сумі 2900,0 тис. грн.,  та придбання обладнання апаратури  та комп'ютерної техніки  в сумі 580,0 тис. грн. Комп'ютерний клас Н. Яблунського НВК 

Закупівля мультимедійних комплексів:

Красненської ЗОШ І-ІІ ст., Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст., Турківський НВК №1, Жукотинська ЗОШ І-ІІ ст. Вовченський НВК, Комарницький НВК, Лімнянський НВК, Н.Висоцький НВК, Н. Турівський НВК, Розлуцький НВК на загальну суму 532,0 грн.А також закуплено комп'ютерний клас для  Присліпського НВК .Виконання в районі цільової соціальної програми облаштування дитячих ігрових майданчиків у сільській місцевості

У 2018 році  завершуються роботи по облаштуванню спортивного майданчика з штучним покриттям на території Турківського НВК.

 

 

Начальник відділу освіти                                   О.М. Манюх